O nas

Jesteśmy wspólnotą / grupą ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu działania Boga. Doświadczaliśmy Jego działania na wiele różnych sposobów, ale tym co zmieniło na zawsze nasze życie jest Dobra Nowina o tym, że nadchodzi Królestwo Boże, o tym że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć wiecznie i abyśmy mogli stać się Bożymi dziećmi.. Oferta zbawienia nabytego za cenę krzyża, za cenę krwii Jezusa Chrystusa, jest skierowana do każdego człowieka, w tym również do Ciebie. Jeśli chcesz posłuchać o tym więcej, to zapraszamy Cię do działu nauczanie gdzie możesz odsłuchać archiwlane kazania, lub do odwiedzenia nas podczas niedzielnego nabożeństwa.

Spotykamy się każdej niedzieli na wspólnych nabożeństwach podczas których modlimy się, śpiewamy pieśni uwielbienia dla Boga, oraz słuchamy nauczania opartego na Pismie Świętym. Po nabożeństwach często spędzamy ze sobą czas przy kawie, ciastku i rozmowach.

Spotykamy się także w naszych domach na tzw „grupach domowych”, gdzie w mniejszym gronie rozważamy Pismo Święte, modlimy się i rozmawiamy o ważnych dla nas życiowych tematach.

Jeśli chciałbyś nas odwiedzić zapraszamy na niedzielne nabożeństwo lub zachęcamy do kontaktu telefoniczego / mailowego. (namiary w dziale kontakt)Wyznanie Wiary

W sprawach istotnych mamy jedność.  

Jedno jest Ciało i jeden Duch …  Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich …  (Ef. 4:4-6)

W sprawach wtórnych mamy wolność.

A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy … Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana … Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu … A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem.  (Rzym. 14:1,4,12,22)

 We wszystkim mamy miłość.

Gdybym … posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.  (1 Kor. 13:2)

Wierzymy…
…że Pismo Święte jest Słowem otrzymanym od Boga, natchnionym, nieomylnym, w pełni godnym zaufania; najwyższym autorytetem w sprawach wiary i postępowania.
…w Jednego Boga, Stworzyciela i Pana wszystkich rzeczy, godnego wszelkiej chwały, istniejącego od wieczności w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
…w Jezusa Chrystusa, naszego Pana – Boga, który stał się człowiekiem, jedynego Pośrednika między Bogiem i człowiekiem, w Jego dzieło odkupienia grzeszników: narodzenie z dziewicy, bezgrzeszne życie, boskie cuda, zastępczą i przebłagalną śmierć, cielesne zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wstawienniczą służbę, oraz w Jego powrót w mocy i chwale.
…że każdy człowiek ma godność będąc stworzonym na obraz Boga, i że każdy człowiek jest grzeszny z natury i z wyboru.
…w zbawienie człowieka dokonane przez pojednawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa (wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie), otrzymywane łaską przez wiarę, nie przez uczynki, oraz w odrodzenie wierzących za sprawą Ducha Świętego i przywrócenie im osobistej więzi z Bogiem – Ojcem.
…w Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzących umożliwia im święte życie, składanie świadectwa, naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa, oraz służbę Bogu i ludziom.
…w jedność w Duchu wszystkich prawdziwie wierzących – Kościół, Ciało Chrystusa, który na znak swojego powołania i jedności spotyka się regularnie w lokalnych wspólnotach, aby chwalić Boga, głosić Słowo Boże, przekazywać innym miłość Boga i krzewić Jego sprawiedliwość na ziemi.
…w przyszłe zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zbawionych do życia w jedności z Bogiem, a zgubionych na potępienie z dala od Boga.
…że chrzest, który jest publicznym wyznaniem wiary, przyjmowany jest przez osoby, które świadomie uwierzyły i przyjęły Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, oraz zdecydowały się żyć w posłuszeństwie Bogu.

 

Przynależność Denominacyjna

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do protestanckiego nurtu w chrystianizmie. Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości.

Podobnie jak inne Kościoły protestanckie i zgodnie z praktyką Kościoła pierwotnego najwyższym autorytetem duchowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu czyli Biblia. Oznacza to, iż wszystkie nauki i praktyki religijne podlegają w Kościele osądowi pisanego Słowa Bożego.

Nie było pierwszego baptysty, natchnionego proroka-założyciela, który pociągnął innych za sobą. A wszelka tradycja niezgodna z Biblią pozbawiona jest mocy wiążącej.

Baptyści wierzą w starochrześcijańskie prawdy wiary o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym (Ojcu, i Synu, i Duchu Świętym) i tylko Jemu bez wyjątku oddają cześć religijną.

Jezus Chrystus jest dla nich jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Jezus, narodzony z Marii Panny, bezgrzeszny prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jest jedynym dawcą życia wiecznego, które jest niezasłużonym przez człowieka łaskawym darem Bożym.
Człowiek nie może sobie wysłużyć zbawienia – może je jedynie przyjąć ufną i pokorną wiarą, która jest owocem nawrócenia z grzechów. Nauka o zbawieniu zdobytym dla ludzkości przez Chrystusa na Krzyżu Golgoty jest naczelną nauką w Kościele Baptystycznym. Jej przyjęcie rodzić ma w życiu wierzącego dobre uczynki, które stanowią znak nowego i pełnego głębokiego pokoju życia, jakie Bóg zamierzył dla wszystkich. Baptyści wierzą, że Bóg jest mocarnym Panem wszystkiego i On będzie miał ostatnie słowo w dziejach świata.
Kościół uznaje dwa sakramenty: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską czyli Komunię Świętą. Chrzest udzielany jest zgodnie z praktyką apostolską przez pełne zanurzenie w wodzie wyłącznie tym osobom, które są świadome jego znaczenia, przyjęły z rąk Zbawcy dar życia wiecznego i dają dobry przykład moralnego życia.

Kościół jest zatem społecznością ludzi, którzy własnowolnie przyjęli prawdy wiary i zasady tej wiary realizują na co dzień. Komunia udzielana jest zgodnie z nakazem Chrystusa pod obiema postaciami, chleba i wina.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, czyli lokalna parafia. Zarządzana jest ona w pełni demokratycznie. Na jej czele stoi Rada, zaś funkcje duszpasterskie i kaznodziejskie wykonuje powołany przez zbór pastor. Zbory baptystyczne łączą się w związki czyli unie. Polska unia baptystyczna nosi nazwę Kościoła Chrześcijan Baptystów lub inaczej Kościoła Baptystycznego. Na świecie baptyzm jednoczy ponad 100 milionów osób. W Polsce wspólnota baptystyczna skupia około 5000 wiernych.

Autor: Tadeusz J. Zieliński